Protokoll från årsmöte i Nacka Schack- och Idrottsklubb

Protokoll från årsmöte i Nacka Schack- och Idrottsklubb

Tid: tisdagen den 18 april 2017 kl. 17.00
Plats: Vilans skola, Kvarnholmen, Nacka

Närvarande: Simon Söderlund, Vladimir Mytsko, Olga Lougovaia, Mikael Nordström, Marco Sätherblom, Mikael Sandberg, Åke Blomqvist, Christer Sahlberg, Svante Wedin, Rune Ljungberg, Viktor Thorell, Nicholas Hjelmberg, Jan-Ingemar Ärnström, Staffan Eriksson, Göran Klar, Claudia Manzauares, Gabriela Aaltonen, Martin Aaltonen, Viktor Koffman, Liam Westin Sjöberg, Liam Klahr, Teddy Goitom, Axel Ornstein, Tore Kellquist.

 • 1 Tore Kellquist hälsade alla välkomna och vände sig till särskilt inbjudna gäster nämligen Svante Wedin, f d ordförande i Tyresö SK samt schacktränarna Göran Klar och Viktor Thorell. Senare skulle även stormästaren Axel Ornstein ansluta till årsmötet.  Efter årsmötesförhandlingarna skulle det bjudas på smörgåsar och som avslutning kaffe med en exklusiv schacktårta.
 • 2 Till mötets ordförande valdes Svante Wedin.§3 Till att föra protokollet från årsmötet valdes Tore Kellquist och till att jämte mötesordföranden justera protokollet utsågs Marco Sätherblom, tillika rösträknare.§4   Förklarades mötet behöringen utlyst.§5   Jouni Tuomainen framförde önskemål om att ta upp två frågor under punkten Övriga frågor nämligen elitsatsning och extraträning för barn. Med den kompletteringen beslöts att godkänna dagordningen.

  §6   Verksamhetsberättelsen, som varit utskickad i god tid till alla medlemmar, kommenterades av Tore Kellquist.

  §7   Kassören Mikael Sandberg redovisade det ekonomiska utfallet för det gångna verksamhetsåret.

  §8   Revisorn Jan-Ingemar Ärnström föredrog revisionsberättelsen och föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt at ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

  §9   Tore Kellquist kommenterade styrelsens förslag till arbetsplan, som också varit utskickad i god tid till alla medlemmar, Mötet godkände styrelsens arbetsplaner.

  §10  Beslöts att bibehålla nuvarande medlemsavgifter, dvs. 500 kr för senior och 100 kr för junior.

  §11  Mötet beslöt att till ordförande på ett år omvälja Staffan Eriksson och till styrelseledamöter på två år nyvälja Christer Sahlberg, Marco Sätherblom och Nicholas Hjelmberg samt till suppleanter på ett år omvälja Gunnar Wahlberg och nyvälja Olga Lougovaia och Felix Tuomainen. Tre ledamöter Mikael Sandberg, Jouni Tuomainen och Tore Kellquist valdes vid årsmötet 2016 till ledamöter på två år och har således ett år kvar på sina mandatperioder. Till revisor på ett år omvaldes Jan-Ingemar Ärnström.

  §12  Till valberedning beslöts att omvälja Sören Lövkvist, sammankallande, och Mikael Nordström.

  §13  Efter diskussion kring de frågor som Jouni väckt beslöts att hänskjuta dessa till styrelsen. Ett konstverk med schackmotiv som tilltänkt vandringspris i klubbmästerskap visades upp för årsmötet. Uppdrogs åt styrelsen att ta ställning till om och hur tavlan skulle användas.

  §14  Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

  Vid protokollet

Tore Kellquist

Justerare:
Marco Sätherblom          Svante Wedin                                                                                                        Mötesordförande

Verksamhetsberättelse för 2016

Nacka Schack- och Idrottsklubb

Verksamhetsberättelse för år 2016

Nacka Schack- och Idrottsklubb (NSIK) är en ideell förening för schack- och idrottsintresserade. Klubben bildades den 5 maj 2015 med den uttalade uppgiften att främja Intresset för schack genom olika arrangemang och med särskild fokus på skolungdomar.

Efter att startåret 2015 mest gått åt till att planera den kommande verksamheten har Nacka Schack- och Idrottsklubb (NSIK) på det hela taget haft en positiv utveckling under det gångna året. Vid årsskiftet var vi 50 medlemmar, varav 31 juniorer och 19 seniorer. Under året har Orminge SK avvecklats som självständig klubb och inlemmats i NSIK.  Fram till våren 2016 bedrevs spel på två platser, Tollare Folkhögskola och Vilans skola på Kvarnholmen. Efter hand avtog tyvärr intresset för spel på Tollare och spelkvällarna där lades ner och allt spel koncentrerades till Vilans skola. Vilans skolledning har visat en stor generositet gentemot schackklubben genom att gratis upplåta lokaler. Tisdagarna har blivit en uppskattad mötesplats för såväl yngre som äldre. Den schackskola som bedrevs på Tollare av Jan Sellberg har fått en fortsättning på Vilan nu under ledning av Nicholas Hjelmberg.

Schackklubben har under året träffat ett avtal med Nacka kommun om ett pilotförsök med ”ämnescheck”. Projektet syftar till att efter skoltid träna elever i schack till gagn för kunskapsinlärningen. Varje grupp har träffats en gång i veckan under ledning av var sin schacktränare. Christer Sahlberg har lett försöksverksamheten i Älta skola, Per Eklund har haft hand om elevgruppen på Björknässkolan och Nicholas Hjelmberg har svarat för träningen av elever i Skuru skola. Försöket omfattar ett 40-tal elever i de tre skolorna och ska pågå fram till och med februari 2017. Projektet är det första i sitt slag i landet och har väckt intresse och nyfikenhet från andra klubbar.

Schackklubben verkar också för schackträning på andra håll. Med hjälp av Rune Ljungberg från Stockholms Schackförbund har schackundervisning bedrivits i några skolors fritidsverksamhet bl.a. Skuru skola, Björknässkolan och Sågtorps skola.

NSIK ställde under hösten för första gången upp i Stockholmsmästerskapet, division 6. Lagtävlingen avslutas under våren 2017.

Styrelsen

Förutom flera kontakter inom styrelsen underhand har fyra protokollförda möten ägt rum.

Styrelsen har bestått av
Staffan Eriksson, ordförande
Mikael Sandberg, kassör
Tore Kellquist, sekreterare
Jouni Tuomainen, ledamot
Åke Blomkvist, ledamot
Felix Tuomainen, ledamot
Gunnar Wahlberg, suppleant
Christer Johansson, suppleant
Revisor
Jan Ingemar Ärnström

Valberedning

Sören Lövkvist, sammankallande
Mikael Nordström

Årsmötet 2017

Alla medlemmar hälsas välkomna till schackklubbens årsmöte tisdagen den 18 april kl. 17.00 på Vilans skola på Kvarnholmen.. Vi bjuder på smörgås och schacktårta. Föräldrar, som önskar följa med sina juniorer, är också välkomna att delta.

Anmälan om deltagande senast den 10 april till tore.kellquist@telia.com

Föredragningslista
 1. Förklaring att årsmötet är stadgeenligt utlyst och öppnat
 2. Val av mötets ordförande samt sekreterare
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisorns berättelse
 6. Styrelsens ansvarsfrihet
 7. Motioner och förslag
 8. Styrelsens förslag till arbetsplan
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Val av
  – Ordförande och suppleanter på ett år
  – Styrelseledamöter och revisorer på två år
  – Valberedning
 11. Övriga frågor
 12. Avslutning

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till schackklubbens årsmöte tisdagen den 18 april kl. 17.00 på Vilans skola på Kvarnholmen.. Vi bjuder på smörgås och schacktårta. Föräldrar, som önskar följa med sina juniorer, är också välkomna att delta.

Anmälan om deltagande senast den 10 april till tore.kellquist@telia.com

Föredragningslista
 1. Förklaring att årsmötet är stadgeenligt utlyst och öppnat
 2. Val av mötets ordförande samt sekreterare
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisorns berättelse
 6. Styrelsens ansvarsfrihet
 7. Motioner och förslag
 8. Styrelsens förslag till arbetsplan
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Val av
  – Ordförande och suppleanter på ett år
  – Styrelseledamöter och revisorer på två år
  – Valberedning
 11. Övriga frågor
 12. Avslutning